EN CZ Menu

Oznámení o konání valné hromady

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti PROTOTYPA, a.s.
(reg. Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1302)
se sídlem BRNO, Hudcova 533/78c, IČ: 60698250
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 28. června 2019 v 11.00 hod. v sídle společnosti.

PROGRAM :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady
3. Schválení účetní závěrky r. 2018 a vypořádání hospodářského výsledku
4. Informace o plánovaných investicích
5. Usnesení valné hromady
6. Závěr

Základní údaje z rozvahy (v tis. Kč)

Aktiva:                   114 705                     Pasiva:                          114 705
Zásoby:                      7 429                    Vlastní kapitál:              108 941
Pohledávky:               4 315                    Cizí zdroje:                        5 764
Finanční majetek:   16 134                     Hospodářský výsledek:   6 630

Rozhodný den pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý kalendářní den před konáním valné
hromady. Akcionáři se prokáží výpisem z obchodního rejstříku. Výkon hlasovacího práva a
rozhodování valné hromady se řídí obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.

Navržené body usnesení:

- schvaluje se účetní závěrka s použitím zisku na výplatu podílů na zisku akcionářům v celkové výši 3 mil. Kč
- schvalují se odměny členům představenstva a dozorčí rady
- schvaluje se auditorská firma pro rok 2019
- schvalují se investice na rok 2019/20


V Brně dne 28.května 2019                                             Představenstvo