EN CZ Menu

Oznámení o konání valné hromady

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti PROTOTYPA, a.s.
(reg. Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1302)
se sídlem BRNO, Hudcova 533/78c, IČ: 60698250
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 25. června 2020 v 11.00 hod. v sídle společnosti.

PROGRAM :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva , zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
3. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení usnesení a závěr

Základní údaje z rozvahy (v tis. Kč)

Aktiva:                   108 864                    Pasiva:                           108 864
Zásoby:                      7 939                    Vlastní kapitál:              101 994
Pohledávky:               2 905                    Cizí zdroje:                         6 649
Finanční majetek:    18 018                    Hospodářský výsledek:   4 874

Rozhodný den pro účast akcionářů na valné hromadě je sedmý kalendářní den před konáním valné
hromady. Akcionáři se prokáží výpisem z obchodního rejstříku. Výkon hlasovacího práva a
rozhodování valné hromady se řídí obchodním zákoníkem a stanovami společnosti.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada beze na vědomí výroční zprávu, zprávu dozorčí rady, zprávu o vztazích a
zprávu auditora
2. Schvaluje auditorskou firmu AUDIT ÚČETNICTVÍ s.r.o. , Na Královkách 936/10, Kuřim
na následující hospodářský rok
3. Schvaluje účetní závěrku a souhlasí, aby byl zisk převeden na účet nerozděleného zisku
4. Ruší rezervní fond a převádí jeho finanční hodnotu do nerozděleného zisku
5. Schvaluje odměnu představenstvu a dozorčí radě ve výši smluv o výkonu funkce
6. Schvaluje mimořádnou odměnu představenstvu a dozorčí radě z podílu na zisku
7. Schvaluje záměry na rok 2020


V Brně dne 25.května 2020                                             Představenstvo